Hoge Raad: verkoop van vastgoed door de overheid moet transparant

Een op het eerste gezicht baanbrekend arrest van de Hoge Raad voor de vastgoedpraktijk van overheden. De Hoge Raad bepaalt dat ook het verkopen van vastgoed dat niet onder de aanbestedingswet valt en waarvoor dus geen openbare aanbesteding is vereist, op een transparante wijze dient plaats te vinden. De overheid (in de praktijk zal dat vaak de gemeente zijn) mag dus niet zomaar een gegadigde kiezen.

Als motivatie geeft de Hoge Raad dat ook bij privaatrechtelijk handelen, het bestuursorgaan gebonden is aan de regels van publiek recht, zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Eén van deze beginselen is het gelijkheidsbeginsel.

Een juiste toepassing van het gelijkheidsbeginsel bij verkoop van vastgoed brengt met zich mee dat een bestuursorgaan een passende mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van het vastgoed, de selectieprocedure, het tijdschema en de selectiecriteria. Deze informatie moet tijdig beschikbaar zijn voor (potentiële) gegadigden.

Er geldt wel één belangrijke uitzondering op dit uitgangspunt: als het duidelijk is dat er maar één serieuze gegadigde in aanmerking komt, dan mag worden afgeweken van het uitgangspunt.

Wij zijn benieuwd hoe dit arrest zal worden toegepast in de praktijk door bestuursorganen. 

Advocaat voor boekenkast Den Hollander Advocaten Oostburg

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.